Hotărârea nr. 143 privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Turda și a înscrierii în domeniul public a imobilului teren în suprafață de 413 mp , înscris în CF nr. 59944 Turda, nr. cadastral 59944, situat administrativ în Turda, în zona străzii Ioan Slavici

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Turda și a înscrierii în domeniul public a imobilului teren în suprafață de 413 mp , înscris în CF nr. 59944 Turda, nr. cadastral 59944, situat administrativ în Turda, în zona străzii Ioan Slavici

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea preluarii in proprietatea Municipiului Turda si a inscrierii in domeniul public a imobilului teren in suprafata de 413 mp , inscris in CF nr.59944 Turda, nr.cadastral 59944, situat administrativ in Turda, in zona strazii Ioan Slavici, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniu şi GIS nr.12199/16.06.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Luând in considerare prevederile art.562 al.(2) si art.889 din Codul Civil, art.211 din Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art. 286 al.(4) si art 296 al.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Avand in vedere declaratiile de renuntare la dreptul de proprietate autentificate cu nr.980/12.05.2020 si nr.981/12.05.2020 de catre Biroul Individual Notarial Iordanescu Dan;
Tinand seama de dispoziţiile art. 129 al. (1), al.(6), lit. c), art. 196, al.(1), lit. a), art. 197, art.296 al.(2) si al.(7), art.354 din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Turda a imobilului teren în suprafata de 413 mp, înscris in CF nr. 59944 Turda, nr. cadastral 59944, situat administrativ in Turda, în zona străzii Ioan Slavici.
Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului teren, identificat in art.1, din proprietatea privata a Municipiului Turda in domeniul public al Municipiului Turda, cu destinația de drum.
Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Turda cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum si Serviciului Evidenta Patrimoniului si GIS, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directiei Economice, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X