Hotărârea nr. 145 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003

Hotărârea nr. 145 privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr. 12303/18.06.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Tinand seama de dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit.c) , alin.(6) lit. b), art.139 alin.(3) lit.g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 362 al.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea destinației stabilită initial pentru constructia edificată pe terenul concesionat în baza contractului de concesionare nr. 166/21.08.2003, așa cum a fost modificat prin actul aditional nr. 5/23.09.2019, încheiat între Municipiul Turda și Ciurea Nicolae Lucian, Ciurea Mihaela Emilia, si prevazută la art. 1 – (1), din ,, locuință individuală” în ,,vilă turistică”.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesionare nr. 166/21.08.2003, conform art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Serviciului Evidenta Patrimoniului si GIS, în vederea ducerii la îndeplinire, beneficiarilor, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X