Hotărârea nr. 146 privind aprobarea transformării/mutării unor posturi din cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea transformării/mutării unor posturi din cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării/mutării unor posturi din cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda, inițiat de către Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Turda, înregistrat la nr. 4453/17.06.2020 prin care se solicită aprobarea:
– transformării a 2 posturi funcții contractuale de execuție de asistent personal de la Compartimentul Asistenți personali în 2 posturi funcții contractuale de execuție de îngrijitor la Centrul social de urgenta pentru persoane fară adăpost ,,Sansa unei vieti decente’’;
– mutării definitive a postului funcție contractuală de execuție de îngrijitor de la Centrul comunitar de Igienă și sănătate Poiana la Centrul social de urgenta pentru persoane fară adăpost ,,Sansa unei vieti decente;
– transformării unui post vacant funcție contractuală de execuție de asistent medical principal cu studii superioare de la Serviciul Asistență Medicală în funcție contractuală de execuție de asistent medical principal cu studii post liceale ;
– transformării a 1 post funcție de execuție de asistent personal în funcție de execuție asistent medical principal cu studii post liceale la Cabinetul stomatologic din incinta Colegiului National Mihai Viteazu Turda
Ținând cont de prevederile Legii 292/2011, legea asistenței sociale, Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Hotarârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal , Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 – pentru buget finanțe, prognoze economice, nr. 2 – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, nr. 4 pentru – muncă și protecție socială, protecția copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, culte, minorități, ordine publică și apărare;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139, ale art. 129, alin. 1 și alin. 2, lit. a, și lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 7, lit. d, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de funcționare al Consiliului Local ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă transformarea/mutarea unor posturi din cadrul Direcției de Asistență Socială Turda după cum urmează :
– transformarea a 2 posturi funcții contractuale de execuție de asistent personal de la Compartimentul Asistenți personali în 2 posturi funcții contractuale de execuție de îngrijitor la Centrul social de urgenta pentru persoane fară adăpost ,,Sansa unei vieti decente’’;
– mutarea definitivă a postului funcție contractuală de execuție de îngrijitor de la Centrul comunitar de Igienă și sănătate Poiana la Centrul social de urgență pentru persoane fară adăpost ,,Sansa unei vieti decente ;
– transformarea unui post vacant funcție contractuală de execuție de asistent medical principal cu studii superioare de la Serviciul Asistență Medicală în funcție contractuală de execuție de asistent medical principal cu studii post liceale ;
– transformarea 1 post funcție de execuție de asistent personal în funcție de execuție asistent medical principal cu studii post liceale la Cabinetul stomatologic din incinta Colegiului National Mihai Viteazu Turda.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului județului Cluj, precum și Direcției de Asistență Socială Turda, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X