Hotărârea nr. 147 privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere /prestarea unei munci pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda –,,Șansa unei vieți decente”

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere /prestarea unei munci pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda –,,Șansa unei vieți decente”

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere /prestarea unei munci pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda –Șansa unei vieți decente”, iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Ţinând cont de :
– Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Turda, înregistrat cu nr. 4456/17.06.2020, prin care se solicită aprobarea contribuției lunare de întreţinere pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost Turda –,,Șansa unei vieți decente”;
– Prevederile Legii 292/2011, legea asistenţei sociale, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ordinul Nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, a Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, Legii 17/2000 privind persoanele vârstnice;
– Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 (Pentru buget finanţe, prognoze economice), nr. 4 (Pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi, ordine publică şi apărare):
În temeiul art. 13, art. 84 alin. (5), art. 129 alin.2 lit. d), art. 136 alin. 8, art. 196, alin.1 lit. a) și art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de funcționare al Consiliului Local

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contribuția lunară de întreținere în cuantum de 30 % din venituri dar nu mai mult de 300 lei pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost ,,Șansa unei vieți decente”, dacă veniturile acestora depășesc nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, cu excepția alocațiilor de stat pentru copii precum și determinarea beneficiarilor fără venituri la prestarea unui număr lunar de 23 ore de muncă în folosul D.A.S. Turda.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției de Asistentă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X