Hotărârea nr. 151 privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda

Hotărârea nr. 151 privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 30.07.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda, proiect elaborat din initiațiva Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Tehnice, avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii, adresa și memoriul tehnico-economic cu nr. 355/09.06.2020 înregistrat sub nr. 11630/09.06.2020, transmis de Prival Ecologic Servis SA, precum și prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră, inclusiv întreținere spații verzi de pe domeniul public, cu nr. 17.440/2011;
Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, de prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 6 alin. (1) lit. l) , art. 26, alin. 5 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, precum si de prevederile art.6 din Legea 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Ținând cont de prevederile OUG nr. 74/17.07.2018, prin care se modifică art. 17, alin (1) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje si ale OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu;
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/2019 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubrizare menajeră în Municipiul Turda, în sensul creșterii tarifului prin adaugarea “contributiei pentru economia circulară”, în cuantum de 80 lei pe tonă.
1. La persoane fizice: contribuția pentru economia circulară în plus: 1.84 lei/lună/persoană.
Tariful total la care se ajunge: 10,69 lei/persoană/lună + 1,841 lei/persoană/lună = 12,53 lei/persoană/lună inclusiv TVA.

2. La persoane juridice: contribuția pentru economia circulară în plus: 6,25 lei/mc + TVA.
Tariful total la care se ajunge: 42,39 lei/mc/lună + 6,25 lei/mc/lună = 48,64 lei/mc/lună la care se adauga TVA în sumă de 9,24 lei /mc.

Art. 2. Tarifele se vor practica începand cu 1 august 2020.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Tehnice, Direcției Economice și societății Prival Ecologic Servis SA în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X