Hotărârea nr. 157 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda

Hotărârea nr. 157 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 30.07.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda, elaborat din initiațiva Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică de dezmembrare a imobilului situat în Municipiul Turda, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, județul Cluj, în vederea reglementării situației juridice a imobilelor nou create, conform documentației anexate.
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în favoarea Municipiului Turda – domeniul public, a imobilelor nou formate în urma dezmembrării, prezentate în documentația anexată.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Evidența Patrimoniului și Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X