Hotărârea nr. 159 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn

Hotărârea nr. 159 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 30.07.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn, elaborat din initiațiva Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică de alipire a imobilelor situate în Municipiul Turda, identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului, fn. județul Cluj, în vederea reglementării situației juridice a imobilelor nou create, conform documentației anexate.
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situat în Municipiul Turda, str. Stadionului fn, județul Cluj, în favoarea Municipiului Turda – domeniul public, a imobilului nou format în urma alipirii, prezentate în referatul de admitere nr. 20691/21.07.2020 a BCPI Turda și a documentației tehnice anexate.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Evidența Patrimoniului și Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X