Hotărârea nr. 16 privind numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Salina Turda SA

Hotărârea nr. 16 privind numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Salina Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 28.01.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de Administratie al societății Salina Turda SA, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali Ioana Orbean, Adrian Aron Sălăgean, Paul Năstase, Mara Sur și Csep Leylla;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publică Locală nr. 1591/21.01.2021, precum si avizul comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ținând seama de Hotararea C.A. al Salina Turda SA cu nr. 1/20.01.2021, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 35/20.01.2021, comunicarea rezultatului selectiei de candidați pentru consiliul de administratie al societății Salina Turda SA, de raportul privind numirile finale în procesul de numire a membrilor Consiliului de Administratie al Salina Turda SA;
Raportat la prevederile, art. 3, pct. 2, lit. b, art. 28, alin. (1), alin. (3) și alin. (7) , art. 29, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 121, art 137 ^ 1, alin (1), din Legea nr. 31/1990 – legea societăților comerciale, art. 4, al. 3 si 4 din Anexa 1 la HG 722/2016;
În temeiul prevederilor art. 139, al. (1) lit. f, art. 129, al (2) litera a), al.( 3), litera d) art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se desemnează în calitate de membru în Consiliul de Administratie al societății Salina Turda SA, domnul Varo Grigore Lucian.
Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Actionarilor societății Salina Turda SA va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, numind prin hotărâre AGA ordinară în calitate de membru al consiliului de administratie persoana nominalizata la art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Salina Turda SA va avea loc în termen de maxim 3 zile, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA, societatii Salina Turda S.A. și persoanei nominalizate la art.1, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 12
împotrivă 9
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X