Hotărârea nr. 160 privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piaţa Republicii nr. 9, ap. 4 , înscris în C.F. nr. 50359 -C1-U6 Turda, nr.topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV

Hotărârea nr. 160 privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piaţa Republicii nr. 9, ap. 4 , înscris în C.F. nr. 50359 -C1-U6 Turda, nr.topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.07.2020;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 9, ap. 4 , înscris in C.F. nr. 50359 -C1-U6 Turda, nr. topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului nr. 14962/23.07.2020 şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii, si al comisiei de specialitate nr. 1 –Buget-finante, prognoze economice, investitii, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum și ale Ordinului nr. 3143/2019/02.12.2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 129 al. (1) si al.(14) , art.136 al.(1), art.139 al.(1), art. 196, al.(1), lit. a), art. 197 din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piaţa Republicii nr. 9, apartamentul nr. 4 , înscris în C.F. nr. 50359-C1-U6 Turda, nr. topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV, cu cota de teren de 58/252-a parte din terenul înscris în CF nr. 50359 Turda, imobil ce face parte din zona protejată denumită ”Ansamblu urban Municipiul Turda sec. XVIII-XIX”, cod -CJ-II-s-B-07797, proprietatea numiților Macingo Maria, Farcaș Augustin și Farcaș Călin.
Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor administrative pentru cumpărarea imobilului identificat conform art.1.
Art. 3. În vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului se va întocmi un raport de evaluare de către un expert evaluator, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
Art. 4. Prețul de achizitie al imobilului va fi negociat de către o comisie constituită în acest scop prin dispoziție a Primarului Municipiului Turda.
Art. 5. Raportul de evaluare și procesul verbal de negociere a preţului de cumpărare a imobilului vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.
Art. 6. Suma necesară achitării prețului stabilit în urma negocierii va fi alocată din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Direcției Economice, Serviciului Evidenta Patrimoniului, Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, în vederea ducerii la îndeplinire, beneficiarilor, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X