Hotărârea nr. 162 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 63/28.02.2017

Hotărârea nr. 162 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 63/28.02.2017

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 63/28.02.2017, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniu nr. 14915/22.07.2020 şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;
Ținând seama de dispoziţiile art.129 alin.1, alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.136 al.(1), art.139 alin.1, art. 196 alin.1 lit.a), din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L. nr.63/28.02.2017, care va următorul conținut:
,,Se aprobă vânzarea fără licitație publică a unui imobil construcție aparținând domeniului privat al municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Lotus nr.15, bloc C19, apartament nr.28, înscris în CF nr.51053-C1-U20 Turda, nr.top.1181/59/S/XXVIII, compus din 2 camere, bucătărie, cămară, baie, antreu, logie, sas, cu suprafața construită de 42,85 mp, cu cota părților comune indivize aferente de 1,47/100-a parte din clădirea executată pe terenul din CF nr. 51053, top. 1181/59, în suprafață de 974 mp, din care cota de 14,3/974-a parte teren în folosință, către…..”.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 3443/19.02.2018, conform art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 63/28.02.2017 rămân neschimbate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Direcției Impozite și Taxe Locale și Serviciului Evidenţa Patrimoniului, în vederea ducerii la îndeplinire, beneficiarului, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X