Hotărârea nr. 164 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea nr. 164 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.08.2020.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr 18.890 / 05.08.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget – finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 591.844 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii .
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.

Vezi hotărârea completă

X