Hotărârea nr. 166 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda”

Hotărârea nr. 166 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda”

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 11.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda”, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 16150/10.08.2020 al Serviciului Administratie Publica Locala precum si referatul de aprobare.
In baza prevederilor art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (1) litera “b” şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se desemnează reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” în persoana domnului Năstase Paul, cetățean român, născut la data______________________________,
Art. 2. Reprezentarea în Adunarea Generală va fi facută în baza unui mandat special din partea Consiliului Local.
Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi domnului Năstase Paul și Asociației Clubul Sportiv Sticla Arieșul Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X