Hotărârea nr. 167 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020

Hotărârea nr. 167 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 11.08.2020;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 16153/10.08.2020 al Serviciului Administratie Publică Locală.
În baza prevederilor art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (1) litera “b” şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” să aprobe noul Consiliu Director al A.C.S. Sticla Arieșul Turda, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:
1. Președinte: Budișan Călin
2. Vicepreședinte: Sărmășan Marius-Adrian
3. Vicepresedinte: Oltean Cornel
4. Director Executiv: Corpodean Alexandru
5. Secretar: Potora Florin
6. Membru: Roman Ciprian
7. Membru: Podar Arthur-Iulian

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Nastase Paul, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generala a Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” să aprobe modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” conform anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceste domnul Năstase Paul, cetățean roman, născut la data de____________________________________, să semneze din partea Municipiului Turda Actul Constitutiv şi Statutul, actualizate, ale A.C.S. Sticla Arieșul Turda.
Art. 4. Se numește din partea Municipiului Turda în Consiliul Director al Asociatiei un reprezentant, in persoana dlui. Sărmășan Marius-Adrian, cetățean român, născut la data de__________________________. Mandatul domnului Sărmășan Marius-Adrian expiră la data de 31.10.2020.
Art. 5. Se împuternicește domnul Corpodean Alexandru, cetățean român, născut la data de_________________________________, ca în numele și pentru Asociația Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, să aducă la îndeplinire formalitățile de înscriere a modificărilor Actului constitutiv și a Statutului în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în condițiile OUG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, domnului Năstase Paul, domnului Sărmășan Marius-Adrian și domnului Corpodean Alexandru în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X