Hotărârea nr. 168 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 168 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 11.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
În considerarea prevederilor art. 12, 110, art. 111, art. 117 şi art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2. 13.1 din Statutul societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza raportului de specialitate nr. 16147/10.08.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129, litera al. 2, litera d) art. 131, art. 139, al. 1 si art. 196 al. 1, litera a, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se revocă reprezentantul Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş S.A, în persoana domnului Grigoriu Gheorghe Dan.
Art. 2. Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Arieş S.A, doamna Pîrlea Daniela, cetățean român, născut la data de……………………………
Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania de Apă Arieș S.A este mandatat cu puteri depline pentru a vota în AGA în conformitate cu prevederile legale şi ale actului constitutiv.
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri orice alte dispozitii contrare işi încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, societății Compania de Apă Arieș SA, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Văii Arieșului şi persoanelor vizate.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X