Hotărârea nr. 169 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului SĂRMĂȘAN MARIUS ADRIAN şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 169 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului SĂRMĂȘAN MARIUS ADRIAN şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 27.08.2020;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Sărmășan Marius Adrian şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei ;
Văzând referatul constatator nr. 574/21.08.2020 al Primarului municipiului Turda, anexat prezentului proiect de hotărâre;
Ținând cont de decesul dlui Sarmasan Marius Adrian, înregistrat la data de 19 august 2020;
Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2 lit. l, alin. (3), alin. (6), alin. (10), art. 602 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sărmășan Marius Adrian şi se declară vacant locul ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 18.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X