Hotărârea nr. 17 privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății Salina Turda SA

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății Salina Turda SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară din data de 28.01.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat (administrație) pentru exercitarea funcției de membru al consiliului de administratie al societății Salina Turda SA, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali: Ioana Orbean, Adrian Sălăgean, Mara Sur, Paul Năstase și Csep Leyla;
Raportat la prevederile art. 144^1, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale art. 29, art. 30, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA, precum si la prevederile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil,
Ținând cont de raportul de specialitate nr. 1642/21.01.2021 al Serviciului Administrație Publică Locală precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 139, al. (1) lit. f, art. 129, al (2) litera a), al.( 3), litera d) art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contractul de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie al societății Salina Turda SA, prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societatii Salina Turda SA va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind prin hotărâre AGA condiţiile exercitării mandatului conform celor prescrise în art. 1. Adunarea Generală a Acţionarilor societatii Salina Turda SA va avea loc în termen de maxim 3 zile, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Mandatarul va accepta în mod expres mandatul primit prin semnarea contractului de mandat în 3 exemplare originale, în termen de maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii AGA de numire. Un exemplar va rămâne la sediul societăţii, unul se va transmite Consiliului local al Municipiului Turda, iar unul va rămâne la persoana mandatată.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda in AGA la societatea Salina Turda SA și societății Salina Turda SA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 12
împotrivă 8
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X