Hotărârea nr. 173 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84/27.09.1995 si 37/15.06.1998

Hotărârea nr. 173 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84/27.09.1995 si 37/15.06.1998

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84/27.09.1995 si nr. 37/15.06.1998, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului nr. 16826/19.08l.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ținând seama de dispoziţiile art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, lit. b, art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 306, alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu o durata de 12 ani și 6 luni a contractului de concesionare cu nr. 84/27.09.1995 încheiat între Municipiul Turda și Ilea Dumitru Dan, având ca obiect terenul în suprafață de 11,07 mp, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Aviatorilor nr. 12G.
Art. 2. Se aprobă prelungirea cu o durata de 11 ani a contractului de concesionare cu nr. 37/15.06.1998 încheiat între Municipiul Turda și Ilea Dumitru Dan, având ca obiect terenul în suprafață de 35 mp, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Aviatorilor nr. 12 G.
Art. 3. Prelungirea devine operantă începând cu data de expirare înscrisă în contracte.
Art. 4. Redevența aferentă contractului de concesionare nr. 84/27.09.1995 este de 1.700 lei, conform Raportului de evaluare nr. 112/16.07.2020 întocmit de către S.C. IRF Consulting SRL.
Art. 5. Redevența aferentă contractului de concesionare nr. 37/15.06.1998 este de 5.420 lei, conform Raportului de evaluare nr. 112/16.07.2020 întocmit de către S.C.IRF Consulting SRL.
Art. 6. Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, pe o durata de 1 an de la momentul semnării actului adițional de prelungire a contractului. Plata redevenței se face până în ultima zi lucrătoare pentru trimestrul în curs. Neplata la termen a redevenței atrage o majorare de întârziere de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență. La începutul fiecărui an calendaristic, redevența va fi actualizată cu indicele de inflație.
Art. 7. Facturarea, urmărirea și încasarea contravalorii contractelor se va face de către Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Impozite și Taxe Locale și Serviciului Evidenţa Patrimoniului, în vederea ducerii la îndeplinire, beneficiarului, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X