Hotărârea nr. 176 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Hotărârea nr. 176 privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Turda, înregistrat la nr. 4452/17.06.2020 prin care se solicită aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
Ținând cont de prevederile art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 67 și art. 73 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă,
Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget finanțe, prognoze economice, nr. 2 pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare), nr. 4 pentru muncă și protecție socială, protecția copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, culte, minorități, ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul art. 13, art. 84, alin. 5, art. 129, alin. 2, lit. d, art. 136, alin. 8, art. 196, alin.1 lit. a și art. 243, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului județului Cluj, precum și Direcției de Asistență Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X