Hotărârea nr. 177 privind aprobarea înființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copiii de vârstă ante-prescolară, cu predare în limba maghiară în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda precum și a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF ale Direcției de Asistență Socială Turda

Hotărârea nr. 177 privind aprobarea înființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copiii de vârstă ante-prescolară, cu predare în limba maghiară în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda precum și a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF ale Direcției de Asistență Socială Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copiii de vârstă ante-prescolară, cu predare în limba maghiară în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda precum și a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF ale Direcției de Asistență Socială Turda, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Turda (DAS), înregistrat cu nr. 6042/18.08.2020;
Ținând seama de prevederile art. 2 alin. 8 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, ale HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie preșcolară și antepreșcolară și de Contractul de comodat din data de 13.07.2020 încheiat între U.A.T. Turda și Parohia Reformată Turda Veche;
Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget finanțe, prognoze economice, nr. 2 pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare și nr. 4 pentru muncă și protecție socială, protecția copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, culte, minorități, ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 și alin. 2, lit. a) și lit. d), alin. 3 lit. c), alin. 7 lit. d), alin. 9 lit. a), art. 136 coroborat cu art. 139 și art. 196 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă înființarea creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copiii de vârstă ante-prescolară, cu predare în limba maghiară, situată în imobilul din str. Dr. Ioan Ratiu nr. 44 Turda, în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda.
Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșei, plata utilităților în funcție de cota parte din suprafața utilizată și preluarea bunurilor mobile aferente creșei în baza unui proces verbal de predare-primire.
Art. 3. Se aprobă modificarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și a ROF ale Direcției de Asistență Socială Turda conform anexelor nr. I, nr. II și nr. III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului județului Cluj, precum și Direcției de Asistență Socială Turda, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X