Hotărârea nr. 178 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 178 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 14878/22.07.2020 elaborat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 14879/22.07.2020;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X