Hotărârea nr. 182 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul General actualizat aferenți obiectivului de investiții : « Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII » pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii

Hotărârea nr. 182 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul General actualizat aferenți obiectivului de investiții : « Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII » pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 11.09.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul General actualizat aferenți obiectivului de investiții : « Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII » pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 18361/10.09.2020 al Direcției Strategie și Dezvoltare Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget – finanţe, prognoze economice;
Având in vedere prevederile O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice și Ordinului viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 209/2017,
Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 din 28.11.2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
În temeiul prevederilor art. 96, alin. (3), art. 129, alin. (1) si alin. (6), lit.a, art. 139, alin. (3), lit. g si art. 300, alin. (1), lit e din O.U.G. 57/03.07.2019, partea I privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE cu elemente de DALI și principalii indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul general actualizat aferenți obiectivului de investiții: « Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII », înscriși în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri orice alta prevedere având același obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Directiei Economice, Directiei tehnice, Directiei Strategie si Dezvoltare Locala, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X