Hotărârea nr. 184 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 184 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 11.09.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Văzând raportul de specialitate nr. 18367/10.09.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, adresa nr. 40/20.08.2020 a societății Domeniul Public Turda SA, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliuliui Local al Municipiului Turda – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit a, alin. 3, lit. d, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA, conform prevederilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Art. 2. Numărul membrilor consiliului de administraţie pentru care se desfăşoară procedura de selecţie este 7.
Art. 3. Consiliului de Administraţie va asigura cooptarea unui expert independent specializat în resurse umane, persoană fizică sau juridică autorizată, care va realiza întreaga procedură de selecție a membrilor.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Domeniul Public Turda SA, societății Domeniul Public Turda SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X