Hotărârea nr. 185 privind convocarea A.G.A. a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Hotărârea nr. 185 privind convocarea A.G.A. a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 11.09.2020;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind convocarea A.G.A. a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 18381/10.09.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, solicitarea societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda, nr. 607/09.09.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliuliui Local al Municipiului Turda – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
Ținând cont de prevederile art. 194, art. 195 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 3, lit c, art. 139, alin. 6, alin. 7, ale art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală a Asociaților societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru ziua de marți, 15.09.2020, ora 11.00, la sediul societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, din Turda, str. Axente Sever nr. 27, judeșul Cluj, cu ordinea de zi prevazută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special domnului Cordiș Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru exercițiul financiar 2020, prevazută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se acordă mandat special domnului Cordiș Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, să aprobe rectificarea Anexei 1 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, întreținere, exploatare a parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda, Anexa 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se acordă mandat special domnului Cordiș Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL să aprobe împuternicirea domnului Alexandru Victor Oprea pentru negocierea/prelungirea contractului colectiv de munca, la nivel de unitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL în persoana domnului Lucian Cordiș, societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, societății Domeniul Public Turda SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X