Hotărârea nr. 186 privind alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”

Hotărârea nr. 186 privind alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.06.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”, elaborat din iniţiativa d-lui consilier local Roş Nicolae, d-lui consilier local Sălăgean Aron-Adrian, d-lui consilier local Nap Adrian şi a d-nei consilier local Csep Leylla;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 5 – pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al Municipiului Turda.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi de Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 6 şi art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7051 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociaţia Olimpia Turda cu sediul în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 4, ap. 84, reprezentând plafonul maxim ce poate fi decontat de către autoritatea finanţatoare Municipiul Turda, pentru realizarea proiectului “Pune-ţi corpul în mişcare!”.
Art. 2. Se împuterniceste Primarul Municipiului Turda să semneze în numele Municipiului Turda, contractul de cofinanţare prevăzut în anexa la prezenta hotărâre cu Asociaţia Olimpia Turda.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publică Locală, Direcţiei Economice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum si Asociaţiei Olimpia Turda şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nap Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.

 

X