Hotărârea nr. 25 privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinta extraordinară în data de 05.02.2020.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, proiect elaborat din initiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locală, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, precum şi cererea nr. 55/31.01.2020 a societăţii Transport Urban Public S.R.L, prin care se solicită aprobarea achiziţiilor de active pentru anul 2020;
Ţinând seama de prevederile 16, alin. 1, art. 17, alin. 1, lit. c şi d, art. 18, alin. 1, lit. d, din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitati administrativ-teritoriale, modificată prin Legea nr. 328/2018.
În conformitate cu prevederile art. 22, din Legea nr. 51/2006, republicata, privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă achiziţia de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publica Locala, Directiei Economice, Directiei Tehnice şi societăţii Trasport Urban Public SRL în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

Vezi hotărârea completă

X