Hotărârea nr. 277 privind aprobarea finantarii nerambursabile in baza Legii nr. 350/2005 a Asociaţiei Olimpia Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 07.11.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea unei finantari nerambursabile in baza Legii nr. 350/2005 a Asociaţiei Olimpia Turda, elaborat din iniţiativa d-lui consilier Roş Nicolae, d-lui consilier Sălăgean Aron-Adrian, d-lui consilier Nap Adrian, d-lui consilier Micu Ovidiu-Dorel, d-nei consilier Csep Leylla;

Avand in vedere raportul de specialitate al SAPL, precum si avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii si nr. 5 pentru invatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism ale Consiliului Local al Municipiului Turda ;

Tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general precum si de Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45 alin. 1 si alin. 6 si art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 republicata a administratiei publice locale:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba finantarea nerambursabila, in conditiile Legii nr. 350/2005, a Asociaţiei Olimpia Turda, cu sediul in Municipiul Turda, str. Libertăţii nr. 4, ap. 84, cu suma de 22.989 lei conform contractului anexat.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei Economice, Comisiei constituite in baza HCL nr. 132/2016 cu modificarile si completarile ulterioare precum si Asociaţiei Olimpia Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru 18

împotrivă –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

X