Hotărârea nr. 304 privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Nicolae Iorga nr. 22 , proprietatea dlui. Podar Aurelian și a dnei. Podar Sofia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Hotărârea nr. 304 privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Nicolae Iorga nr. 22 , proprietatea dlui. Podar Aurelian și a dnei. Podar Sofia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința extraordinară din data de 30.12.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Nicolae Iorga nr. 22 , proprietatea dlui. Podar Aurelian și a dnei. Podar Sofia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
• Art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Punctul 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararea Consiliului Local al municipiului Turda nr. 375/2017 pentru aprobarea Procedurii cadru de incadrare a cladirilor si terenurilor intravilane din municipiul Turda, in categoria celor neingrijite, a criteriilor si normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Mixte de Control;
• Hotararea Consiliului local al municipiului Turda privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale pe anul 2021;
Ținând seama de :
a) referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotarare;
b) raportul de specialitate comun al Directiei Tehnice si al Direcției Impozite și Taxe Locale înregistrat sub nr. 26291/29.12.2020;
c) fisa de evaluare a cladirii situata in municipiul Turda , str. Nicolae Iorga nr.22, referitoare la starea tehnica nesatisfacatoare ;
d) somatia nr. 348/23.07.2019 insotita de confirmarea de primire;
e) nota de constatare privind mentinerea cladirii in categoria celor considerate ca fiind neingrijite;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c, art. 136 alin. (1) și alin. (8),art. 139 alin (1), alin. (6), art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădirea situată în Municipiul Turda, strada Nicolae Iorga nr. 22, aparținând dlui. Podar Aurelian și dnei. Podar Sofia.
Art. 2. Clădirea situată în Municipiul Turda, str. Nicolae Iorga, nr. 22 se încadrează în categoria imobilelor neîngrijite conform constatării stării tehnice în baza criteriilor stabilite prin HCL nr 375/2017 privind aprobarea Procedurii cadru de incadrare a cladirilor si terenuriloe intravilane din municipiul Turda, in categoria celor neingrijite, a criteriilor si normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Mixte de Control.
Art. 3. (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria clădirilor neîngrijite, în baza Notei de Constatare încheiate în urma verificărilor efectuate de către Comisia Mixta de Control, constituită prin Dispozitia Primarului municipiului Turda.
(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficientelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre are caracter individual.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, dlui. Podar Aurelian și dnei. Podar Sofia, precum și Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Economice și Direcției Tehnice, in vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 12
împotrivă 9
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X