Hotărârea nr. 369 privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999

Hotărârea nr. 369 privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedintă ordinară în data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, ale art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 3 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicata, precum şi ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda însuşit prin HCL nr. 145/1999 după cum urmează:
– la poziția nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada 22 Decembrie 1989 situată în Cartier Industrial, categoria III, suprafaţă măsurată: 37.016 mp, conform C.F. nr. 63550 Turda şi C.F.nr. 62801 Turda.
– la poziția nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada Avram Iancu situată în Cartier Turda Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată : 13.884 mp, conform C.F. nr. 62820 Turda .
– la poziția nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada Alexandru Ioan Cuza situată în Cartier Turda-Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată: 27.371 mp, conform C.F. nr. 62794 Turda şi C.F.nr. 62960 Turda.
– la poziția nr.32, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada Andrei Mureşianu situată în Cartier Turda Nouă, categoria III,suprafaţă măsurată: 8.853 mp, conform C.F. nr. 62805 Turda .
– la poziția nr. 33, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:Strada Andrei Şaguna situată în Cartier Centru Civic, categoria III, suprafaţă măsurată : 1.860 mp, conform C.F. nr. 62813 Turda .
– la poziția nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:Strada Axente Sever, suprafaţă măsurată : 5.481 mp, conform C.F. nr. 62819 Turda .
– la poziția nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu, situată în Cartier Centru, categoria IV, suprafaţă măsurată : 1.413 mp, conform C.F. nr.63486 Turda .
– la poziția nr. 58, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Calea Victoriei situată în Cartier Oprişani, categoria III, suprafaţă măsurată: 47.270 mp, conform C.F. nr. 62809 Turda, C.F.nr. 63098 Turda, C.F.nr.63099 Turda şi C.F.nr.63091 Turda.
– la poziția nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:Strada Clujului situată în Cartier Turda-Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată : 37.291 mp, conform C.F. nr. 62796 Turda şi C.F.nr. 62965 Turda.
– la poziția nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada General Dragalina situată în Cartier Centru, categoria III,suprafaţă măsurată: 14.739 mp, conform C.F. nr. 62808 Turda.
– la poziția nr. 108, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:Strada Gheorghe Lazăr situată în Cartier Centru , categoria III, suprafaţă măsurată : 7.932mp, conform C.F. nr. 62807 Turda.
– la poziția nr. 198, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Piaţa 1 Decembrie 1918 situată în Cartier Centru, categoria III, suprafaţă măsurată: 9.933 mp, conform C.F. nr. 62800 Turda, C.F. nr. 62806 Turda, C.F. 63300 Turda şi C.F. 63299 Turda.
– la poziția nr. 199, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Piaţa Republicii situată în Cartier Centru, categoria II, suprafaţă măsurată: 18.038 mp, conform C.F. nr. 63464 Turda, şi C.F. 63489 Turda.
– la poziția nr. 221, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Strada Simion Bărnuţiu situată în Cartier Turda-Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată : 12.341 mp, conform C.F. nr. 62814 Turda.
– la poziţia nr. 226, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Ştefan cel Mare, situată în cartier Industrial, categoria III, suprafaţă măsurată: 28.043 mp, conform C.F. nr. 62795 Turda, C.F. nr. 62812 Turda, C.F. nr. 62849 Turda şi C.F. nr. 63096 Turda.
– la poziţia 1818, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Staţie de autobuze situată în intravilanul municipiului Turda”, coloana 3 va avea următorul cuprins:”Zona Industrială, strada 22 Decembrie 1989, în suprafaţă măsurată de 2849 mp, conform C.F. nr. 63548 Turda”.
– la poziţia 1823, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Piaţa Tricolorului”, coloana 3 va avea următorul cuprins:”Zona Centrală în suprafaţă măsurată de 1.212 mp. teren neîmprejmuit, spaţii verzi şi alei pietonale, conform C.F. nr. 63483 Turda” iar coloana 6 va avea următorul cuprins:” Domeniul Public al Municipiului Turda cu titlul de drept lege în baza HG 969/2002 şi HCL 303/2017”

Art. 2. Ȋncepând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Consiliului Judeţean Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X