Hotărârea nr. 37 privind incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului

Hotărârea nr. 37 privind incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Având în vedere referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian Matei, raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 3375/12.02.2021 prin care se consemnează motivele încetării contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local nr. 1 – pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4, lit. d, art.139, alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”.
Art. 2. Se aprobă restituirea către Autoritatea de Management a sumelor rambursate din fonduri europene pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, precum și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate în virtutea obligațiilor contractuale ce au vizat implementarea proiectului.
Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 13
împotrivă –
abțineri 7
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X