Hotărârea nr. 38 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stradală) din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stradală) din Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedința ordinară din data de 25.02.2021.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stradală) din Municipiul Turda nr. 4178/13.03.2012, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 3909/19.02.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii și nr. 2- pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic,ordine publica si aparare ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; – Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) coroborate cu prevederile alin. (6), lit. a) şi alin. (7) lit n), respectiv art. 139 alin. (3), lit. g) si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stradală) din Municipiul Turda nr. 4178/13.03.2012, pe o perioada de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 2. În termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia un act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare (stadală) din Municipiul Turda nr. 4178/13.03.2012 încheiat între Municipiul Turda și societatea Domeniul Public Turda S.A., care va cuprinde modificările intervenite conform prezentei hotărâri. Restul prevederilor contractuale rămân neschimbate.
Art. 3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Turda actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Turda nr. 4178/13.03.2012.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Administratie Publică Locală, Directiei Tehnice, Directiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, societății Domeniul Public Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 14
împotrivă –
abțineri 6
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X