Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1 și situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, jud. Cluj

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1 și situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, jud. Cluj

Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnice privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271-C1 situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, județul Cluj, având destinatia de bloc de locuințe colective, în regim P+4E, compus din 20 de apartamente, elaborat din iniţiativa Primarului  Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului nr. 3468/15.02.2021 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ținând seama de dispoziţiile art.129 alin.1, alin.6 lit.c), art. 196 alin.1 lit.a), art. 197 din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnică pentru apartamentarea construcției edificate asupra terenului înscris în CF nr. 64271 Turda și prevăzută cu nr. cadastral 64271 – C1, situată din punct de vedere administrativ în Turda str. Baladei nr. 1B, județul Cluj, având destinația de bloc de locuințe colective, în regim P+4E, compus din 20 de apartamente și înscrierea unităților individuale nou formate, astfel cum au fost prezentate în referatul de admitere nr. 31387/09.10.2020 al BCPI Turda și a documentației tehnice anexate, în cartea funciară.
Documentatie tehnica constituie anexa la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Evidenţa Patrimoniului, Serviciului Urbanism Amenajare Teritoriu si Cadastru, Serviciului Administratie Publica Locala, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 19
împotrivă 1
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

 

X