Hotărârea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor F.N. ,cu număr cadastral 64679

Hotărârea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor F.N. ,cu număr cadastral 64679

Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor FN, cu număr cadastral 64679, elaborat din iniţiativa Primarului  Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului nr. 3326/12.02.2021 şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 2 – pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic,ordine publica si aparare și nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii ale Consiliului Local al Municipiului Turda precum și raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat S.C. IRF CONSULTING S.R.L.
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turda nr. 258/22.12.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor F.N. ,cu număr cadastral 64679;
Ţinând cont de prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. g, art. 129, alin. 2, lit. c şi alin 6, lit. c, art. 196 alin. 1, lit. a, art. 297, alin. 1, lit. b și ale art. 302, art. 303, art. 305-331 ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turda nr. 258/22.12.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor F.N. ,cu număr cadastral 64679.
Ȋn urma modificării articolul 3 va avea următorul cuprins:
1. Durata concesiunii va fi de 5 ani și poate fi prelungită prin acordul părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depășească 49 de ani.
Art. II Prevederile referitoare la durata concesiunii din cuprinsul studiului de oportunitate, Anexa 2, precum şi din documentația de atribuire a contractului de concesiune, Anexa 3 se modifica corespunzător.
Art. III Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 258/22.12.2020 rămân neschimbate.
Art. IV Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Evidenţa Patrimoniului și GIS, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite si Taxe, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Direcţiei Administratie Publica Locala, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă –
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X