Hotărârea nr. 410 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de 21.12.2017;
Având în vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Cristian Octavian Matei;
În temeiul art. 45,alin.2, lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , art. 185 alin. (1), litera a), alin. 3, alin. 4, alin. 5, lit. a, H.C.L. nr. 326/20.12.2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării şi/sau amânării la plata obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor bugetare prevăzute de art. 184, alin. 5 din Legea nr. 207/2015, datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice;
In baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Executori Bugetari nr. 11.896/S/11.12.2017 , al expunerii de motive nr. 39/11.12.2017;
Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget, finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 1 , art. 45 alin 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin.1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă eşalonarea la plata obligaţiilor restante la impozit auto, impozit teren intravilan, impozit teren extravilan, impozit teren intravila agricol şi impozit clădiri, în cuantum de 4.670,64 lei, pe o perioadă de 60 de luni, solicitată prin cererea înregistrată sub nr. 11.672/04.12.2017, de domnul KOVACS IULUI, cu domiciliul în municipiul Turda, str. George Coşbuc, nr. 14, ap. 4, începând cu luna ianuarie 2018, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Din majorarile de întârziere calculate pe perioada eşalonării, 50% reprezentând echivalentul prejudiciului, sunt cuprinse în rata de plată şi 50% reprezentând componenta de penalitate a acestora, se amână la plată. În situaţia în care sumele eşalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează. Cuantumul majorărilor de întârziere amânate la plată, pe perioada eşalonării este de 384,74 lei.
Plata se face lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni din graficul de eşalonare.
Eşalonarea se consideră respectată, dacă pe lângă ratele de eşalonare, se achită pe perioada eşalonării la termenele legale de plată, obligaţiile scadente după data aprobării hotărârii.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, solicitantului căruia i s-a aprobat înlesnirea la plata obligaţiilor la bugetul local, precum şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciul Executori Bugetari si Serviciul Evidenta, Incasare Impozite si Taxe Locale, in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X