Hotărârea nr. 411 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 21.12.2017;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii şi avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat şi ale art. 28, alin. 3 din H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 ţi ale Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, ale OG nr. 55/16.08.2002, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi OG nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, înscris în Anexa nr. 1, şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia, înscris în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Supravegherea, repatizarea pe sectoare, monitorizarea şi execuţia lucrărilor cu aceste persoane se va face de către SPAS , având ca bază tabelul cu persoanele apte de muncă extras din dosarele aprobate la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006, precum şi a contravenienţilor sau persoanelor supravegheate conform OG nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi Direcţiei Tehnice – Serviciului Dezvoltare Publică şi Investiţii în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X