Hotărârea nr. 412 privind aprobarea achizitionării de servicii de consultanţă juridica şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii de consultanţă juridica şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei.
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Ţinând cont de prevederile art. I alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi alin. 9, art. 45, alin. 1 şi alin. 2, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă şi reprezentare a unitatii administrativ teritoriale municipiul turda, a consiliului local al municipiului turda precum si ale institutiei primarului municipiului turda in litigiile generate de controale ale curtii de conturi precum si pentru dosarele civile si de contencios administrativ al caror obiect, evaluabil in bani depaseste suma de 100.000 lei.
Art. 2. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al municipiului turda.
Art. 3. Se mandatează primarul municipiului turda să desfăsoare procedurile necesare în vederea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare şi să semneze contractul de asistenţă juridică.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publică Locală şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X