Hotărârea nr. 413 privind mandatarea primarului municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului aditional nr. 4 al conventiei privind Finantarea si implementarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, a subprogramului Extindere si reamenajare parc zoologic si de agrement Turda, judetul Cluj

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 21.12.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului aditional nr. 4 al conventiei privind Finantarea si implementarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, a subprogramului Extindere si reamenajare parc zoologic si de agrement Turda, judetul Cluj proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala si de avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, precum si de adresa nr. 86760/14.12.2017 a Ministerului Mediului – Directia Investitii, Achizitii si Logistica;
Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor precum si HG nr. 1500/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. b si lit. c, art. 45 , art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – modificata si republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se mandateaza Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei pentru semnarea actului aditional nr. 4 al conventiei 3471/AK/101/2008 privind Finantarea si implementarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, programul – Implementarea si realizarea proiectelor de investitii in vederea atingerii standardelor necesare autorizarii gradinilor zoologice subprogramul Extindere si reamenajare parc zoologic si de agrement Turda, judetul Cluj.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X