Hotărârea nr. 415 privind schimbarea destinatiei spatiului situat administrativ în Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 38, ap. 6.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 21.12.2017;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei spatiului situat administrativ in Municipiul Turda, Piata Republicii, nr. 38, ap. 6, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicata şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinatiei spatiului situat administrativ in Municipiul Turda, Piata Republicii, nr. 38, ap. 6 din spatiu cu destinatia de sediu partid politic, in spatiu cu activitate de informare turistica, in care va fi amenajat Centrul de Informare Turistica “Turda pe Arieş”.
Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Turda sa realizeze demersurile necesare în vederea proiectării şi executiei Centrului de Informare Turistică- “Turda pe Arieş”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Evidenţa Patrimoniului GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 5
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X