Hotărârea nr. 416 privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 21.12.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Raportat la prevederile din Actul Constitutiv al Societăţii Domeniul Public Turda SA, la prevederile Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, la adresa societatii Domeniul Public Turda S.A. inregistrata sub nr. 6519/28.11.2017;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala si de avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – modificata si republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA cu urmatoarele obiecte secundare de activitate conform codurilor CAEN:

– 4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
– 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A. va avea mandatul expres de a pune in aplicare prezenta hotarare, stabilind in cadrul AGA extraordinara cele mentionate la art. 1 din prezenta hotarare. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A. va avea loc in regim de urgenta, dupa momentul adoptarii prezentei hotarari.
Art. 3. Se imputerniceste reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A., domnul Cristian Cernea, sa efectueze toate procedurile legale, pentru inregistrarea la Registrul Comertului a completarilor la Actul Constitutiv al societatii.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publica Locala, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

 

X