Hotărârea nr. 417 privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 61101 Turda, nr. topografic 3995/13/1

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 21.12.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 61101 Turda, nr. topografic 3995/13/1, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Mun. Turda ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă dezmembrare imobilului înscris în CF nr. 61101 Turda, nr. topografic 3995/13/1 conform documentaţiei tehnice anexată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi înscrierea loturilor rezultate în cartea funciara astfel:
– imobil prevăzut cu nr. top nou: 3995/13/1/2/1 cu destinaţia Pădure în suprafaţă de 7.652 mp în favoarea MUNICIPIULUI TURDA – DOMENIUL PUBLIC;
– imobil prevăzut cu nr. top nou: 3995/13/1/2/2 cu destinatia Pădure în suprafaţă de 7.652 mp în favoarea MUNICIPIULUI TURDA – DOMENIUL PUBLIC;
Art. 2. Se împuterniceşte domnul Călin Petrideanu, domiciliat în municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 2, ap. 20, să semneze, în numele şi pentru Municipiul Turda actul autentic de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 61101 Turda, nr. topografic 3995/13/1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publică Locala şi Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X