Hotărârea nr. 419 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit de către Consiliul Local al Municipiului Turda în baza HCL nr. 145/1999

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit de către Consiliul Local al Municipiului Turda în baza HCL nr. 145/1999, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 26554/11.12.2017 al SEPGIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu modificările şi completările ulterioare; ale HG nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, cu modificările şi completările ulterioare; ale HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare , ale Legii nr. 224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 3 şi alin. 6, ale art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit prin HCL nr. 145/1999 se modifică conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X