Hotărârea nr. 42 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu număr cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu

Hotărârea nr. 42 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu număr cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu

Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu număr cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu, elaborat din iniţiativa Primarului  Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului nr. 2209/29.01.2021 şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, ale Consiliului Local al Municipiului Turda precum și raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat S.C. IRF CONSULTING S.R.L.
În temeiul prevederilor art. 139, alin . 2, lit. f, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 196 alin. 1, lit. a, art. 364 alin. 1 ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitatie publică a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, în suprafaţă de 349 de mp, situat în Turda, str. Zorilor, nr. 1B, înscris în CF nr. 59242, către Ilea Virgil Silviu.
Art. 2. Preţul de vânzare, stabilit prin raportul de evaluare întocmit de catre S.C. IRF CONSULTING, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 10.850 euro, la care se adaugă TVA 19 % .
Art. 3. Preţul de vânzare precizat la art. 2 va fi achitat integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 4. Facturarea şi încasarea contravalorii contractului se face de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Turda.
Art. 5. Cumpărătorul poate solicită intabularea dreptului de proprietate în cartea funciara numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică cât şi cele privind intabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.
Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Turda să semneze contractul de vânzare-cumpărare.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Evidenţa Patrimoniului, Direcţiei Economice și cumpăratorului în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă –
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X