Hotărârea nr. 44 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada februarie – martie 2021

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada februarie – martie 2021

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada februarie – martie 2021, proiect elaborat la iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Având în vedere referatul de aprobare, raportul de specialitate nr. 3708/17.02.2021 al Casei de Cultură a municipiului Turda, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 5 – pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Raportat la prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiiţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură a Municipiului Turda;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129, alin. 1, alin. 7, lit. d, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă programul de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda pentru perioada februarie – martie 2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judetului Cluj, Casei de Cultură a municipiului Turda precum şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă –
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X