Hotărârea nr. 45 privind aprobarea achizitiei directe a serviciilor de intretinere si mentinere in functiune a sistemului de iluminat public in Municipiul Turda pe o perioada de maxim 12 luni

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea achizitiei directe a serviciilor de intretinere si mentinere in functiune a sistemului de iluminat public in Municipiul Turda pe o perioada de maxim 12 luni

Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata in data de 08.03.2021.
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitiei directe a Serviciului de intretinere si mentinere in functiune a sistemului de iluminat public in Municipiul Turda pe o perioada de maxim 12 luni, proiect elaborat din initiativa primarului municipiului Turda, dl. CRISTIAN OCTAVIAN MATEI.
Avand in vederea Raportul de Specialitate al Directiei Tehnice, precum si avizul Comisiei de specialitate nr. 1-Buget-finante, prognoze economice, investitii si Comisiei de Specialitate nr. 2- Administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic,ordine publica si aparare ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Avand in vedere – Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 33, Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public, Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL nr. 30/19.02.2021.
In considerarea punctului de vedere al ANRSC 90266/0303.2021, inregistrat in Primaria Turda cu nr. 4993/03.03.2021
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) coroborate cu prevederile alin. (6), lit. a) şi alin. (7) lit n), respectiv art. 139 alin. (3), lit. g) si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achizitia directa a a serviciului de intretinere si mentinere in functiune a sistemului de iluminat public in Municipiul Turda pe o perioada de maxim 12 luni.
Art. 2. Se aprobă Proiectul de contract de servicii de intretinere si mentinere in functiune a iluminatului public in municipiul Turda, Anexa 1 la prezentul proiect de hotarare.
Art. 3. Se mandatează primarul municipiului Turda să semneze contractul de servicii de intretinere si mentinere in functiune a iluminatului public in municipiul Turda, cu operatorul economic rezultat dupa selectarea acestuia din catalogul electronic.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala, Directiei Tehnice si Directiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 16
împotrivă –
abțineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X