Hotărârea nr. 65 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Turda, in regim de urgenta, pe o perioada cuprinsa intre 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin H.C.L. 45/28.03.2019

Hotărârea nr. 65 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Turda, in regim de urgenta, pe o perioada cuprinsa intre 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin H.C.L. 45/28.03.2019

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii, a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Turda, în regim de urgenta, pe o perioada cuprinsa între 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin HCL nr. 45/28.03.2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 8772/17.04.2019 şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice şi nr. 2 pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic,ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Luând în considerare dispozitiile art. 59 din Legea nr. 24/2000.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. d, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Turda, în regim de urgenţă, pe o perioada cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin HCL nr. 45/28.03.2019, cu Anexa 1.7.4. III B. denumită Calculul de resurse financiare pentru asigurarea gratuităţilor prevazute de acte normative în vigoare pentru anumite categorii de cetăţeni în legatură cu transportul urban de călători pe luna…………….., dupa cum urmează:

Nr…………./……….. MODEL Anexa nr. 1.7.4. III B
APROBAT,
PRIMAR
Calculul de resurse financiare pentru asigurarea gratuităţilor prevăzute de acte normative în vigoare pentru anumite categorii de cetăţeni în legatură cu transportul urban de călători pe luna ……………..,
NUMELE
OPERATORULUI
SERVICIULIU Număr de abonamente
eliberate- bucăţi Tarif pe persoană Resurse financiare
alocate prin transfer de la bugetul local
0 1 2 3
Refugiati politic beneficiari ai D.L 118/1990, cu modificarile ulterioare;
detinuti politici luptatori in revolutia anticomunista conform D.L. 118/1990 cu modificarile ulterioare
TOTAL
Reprezentanţi legali ai operatorului , Verificat şi avizat, Întocmit ,
Director, Contabil şef, PrimăriaTurda Nume prenume,
Direcţia economică
Art. 2. Restul prevederilor contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin HCL nr. 45/28.03.2019, rămân neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Administraţie Publică Locală şi STP Alba Iulia în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X