Hotărârea nr. 64 privind acordarea facilităţilor fiscale prevazute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 cu privire la constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, pentru obținerea titlului de Parc Industrial de către TELE DISTRIBUTION S.R.L.

Hotărârea nr. 64 privind acordarea facilităţilor fiscale prevazute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 cu privire la constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, pentru obținerea titlului de Parc Industrial de către TELE DISTRIBUTION S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial, pentru obținerea titlului de Parc Industrial de către TELE DISTRIBUTION S.R.L., proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere expunerea de motive, precum şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum si avizul Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda
Luând in considerare
– prevederile art. 5 alin. (1) lit. „ a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b “si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art.6 lit.h) si ale art. 20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale ;
– prevederile art.456 alin. (1) lit. i si ale art. 464 alin.(1) lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile H.G.nr.1/2016 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulteriore ;
– prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
– prevederile art. 36 alin. (2) lit. „ b”, alin. (4) lit. „ c”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (2) lit. „ c” si al art.115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareprecum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă, sub condiţia obţinerii titlului de parc industrial, acordarea facilităților fiscale, prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat, pentru operatorii economici din parcul industrial, identificaţi conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Terenurile care fac obiectul parcului industrial sunt proprietatea TELE DISTRIBUTION S.R.L şi sunt evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Turda cu nr. 46/28.03.2019, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciul Impozite şi taxe Locale şi societăţii Tele Distribution, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X